Eliberare adeverințe

Angajații sau foștii angajați ai instituțiilor și societăților comerciale existente sau aflate în faliment ale căror fonduri arhivistice se află în gestiunea S.C. Best Archive S.R.L., pot solicita elaborarea și eliberarea unor documente necesare întocmirii sau completarea dosarului de pensie.

 

Adeverințele pot fi solicitate astfel:

 • Personal, la sediul societații S.C. Best Archive S.R.L.

Solicitarea trebuie să conțină următoarele date:

 • Nume (nume anterioare) Prenume;
 • Codul Numeric Personal;
 • Domiciliul respectiv adresa corespondență;
 • Nr.telefon;
 • Denumirea fostului angajator
 • Perioada pentru care se solicită adeverința
 • Funcțiile deținute și secțiile, departamentele unde s-a lucrat;
 • Scopul solicitării datelor;

 

Documente obligatorii ce trebuie anexate la cererea:

 • Copie B.I./C.I.;
 • Procură/Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Copie carte de muncă;
 • * Declarații obligatorii;

 

Subsemantul/a (Numele petentului), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu.
Subsemnatul/a (Numele petentului), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceaste informații și ca datele furnizate mai sus sunt reale.

 

Nota: S.C. Best Archive S.R.L are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării celor prezente și alte date suplimentare.

La depunerea cererii este necesar achitării taxei de cercetare în valoare de 50lei făra T.V.A., respectiv taxa pentru eliberarea adeverinței de venit.

La eliberarea adeverinței / adeverințelor solicitate este necesară confirmarea achitarii taxei aferente acesteia, calculul se face în funcție de perioada care este cercetată în vederea întocmirii conform tabelului de mai jos:

Tipul serviciului prestat de operatorul economic autorizat Limita maximă a tarifului solicitat de către operatorul economic autorizat persoanelor fizice sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic Taxa de urgenţă
Eliberare document original propietatea solicitantului existent în arhiva carți de muncă, acte de stare civila, certificat, adeverințe, diplome scolarizare, etc. 40lei 40lei
Eliberare adeverinţă angajat 120lei 120lei
Eliberarea certificat sporuri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 125lei 125lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6- 10 ani 175lei 175lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 225lei 225lei
Eliberarea certificat grupă
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 80lei 80lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani 120lei 120lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 160lei 160lei
Eliberare certificate venituri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 140lei 140lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani 230lei 230lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 300lei 300lei
Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii și extrase de pe documentele deținute, altele decât certificatele 8lei/pagina 8lei/pagina
Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documentele (xerografiere sau imprimate), altele decât certificatele 5lei/pagina 5lei/pagina
* Făra completarea declarației S.C. Best Archive S.R.L. își rezervă dreptul de a nu lua în seamă solicitarea.

* Prețurile nu includ T.V.A.. La eliberarea documentelor se va aplica cota de T.V.A. în vigoare la data respectivă.

* Prețurile sunt valabile cu excepția foștilor salariați ai Baneasa SA, pentru care sunt valabile următoarele prețuri.