Eliberare certificate

Angajații sau foștii angajați ai instituțiilor și societăților comerciale existente sau aflate în faliment ale căror fonduri arhivistice se află în gestiunea S.C. Best Archive S.R.L., pot solicita elaborarea și eliberarea unor documente necesare întocmirii sau completarea dosarului de pensie.

 

Certificatele pot fi solicitate astfel:

 • Personal, la sediul societații S.C. Best Archive S.R.L.

Solicitarea trebuie să conțină următoarele date:

 • Nume (nume anterioare) Prenume;
 • Codul Numeric Personal;
 • Domiciliul respectiv adresa corespondență;
 • Nr.telefon;
 • Denumirea fostului angajator
 • Perioada pentru care se solicită certificatul
 • Funcțiile deținute și secțiile, departamentele unde s-a lucrat;
 • Scopul solicitării datelor;

Documente obligatorii ce trebuie anexate la cererea:

 • Copie B.I./C.I.;
 • Procură/Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Copie carte de muncă;
 • * Declarații obligatorii;
 • * Acord privind accesarea datelor cu caracter personal;

 

Subsemantul/a (Numele petentului), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu.
Subsemnatul/a (Numele petentului), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceaste informații și ca datele furnizate mai sus sunt reale.

 

Nota: S.C. Best Archive S.R.L are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării celor prezente și alte date suplimentare.

La depunerea cererii este necesar achitarea taxelor de cercetare și administrare conform ORDINULUI CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE nr.299/29.05.2023, vizat de ARHIVELE NAȚIONALE.

La eliberarea certificatului / certificatelor solicitate este necesară confirmarea achitarii taxei / taxelor aferente acestora. Calculul se face în funcție de perioada efectiv eliberata pentru care sunt întocmite conform tabelului de mai jos:.

SERVICIU ARHIVISTIC UNITATE DE MĂSURĂ TOTAL LEI FĂRĂ TVA TOTAL LEI CU TVA
A TARIF ADMINISTRATIV FIX PENTRU OPERAȚIUNILE CARE SE DESFAȘOARĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CERERILOR, INDIFERENT DE TIPUL ACESTORA : PRIMIRE CERERE, ÎNREGISTRARE, ÎNDRUMARE, EFECTUARE CONEXĂRI, REPARTIZARE, CERCETARE INSTRUMENTE LUCRU, ÎNȘTIINȚARE PLATĂ, SCĂDERE Șl CLASARE, EVIDENȚĂ CERERI
S.A.
1 CERERE 101 120,19
B1 TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU SPORURI 1 AN CERCETAT 63 74,97
B2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT SPORURI 1 AN ELIBERAT 14 16,66
C1 TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU GRUPA DE MUNCA 1 AN CERCETAT 45 53,55
C2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT GRUPA 1 AN ELIBERAT 9 10,71
D1 TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU VENITURI (VENITURI BRUTE SAU RECONSTITUIRE DE VECHIME SAU SALARII ACORD/ ZILIERI SAU DREPTURI SALARIALE ACORDATE 1 AN CERCETAT 81 96,39
D2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT VENITURI 1 AN ELIBERAT 27 32,13
E TARIF ELIBERARE DOCUMENT ORIGINAL PROPRIETATEA SOLICITANTULUI (CARNET DE MUNCA, ACTE STARE CIVILA, DIPLOME ȘCOLARIZARE ETC.) 1 DOCUMENT 101 120,19
F TARIF CERCETARE IN VEDEREA ELIBERĂRII DE COPII/EXTRASE 1 PAGINA 14 16,66
G TARIF ELIBERARE COPII/EXTRASE 1 PAGINA 5 5,95
OBSERVAȚII:
  1 . Tariful total este compus din:

 • Taxă administrativă
 • Taxă de cercetare pentru numărul de ani solicitat de petent
 • Taxă de eliberare pentru numărul de ani identificați în urma cercetării.
  2. Nu se percepe taxa negație in situația în care o.e.p.s.a. nu deține fondul arhivistic din care sunt solicitate certificate/copii/extrase
* Fără completarea declarației S.C. Best Archive S.R.L. își rezervă dreptul de a nu lua în seamă solicitarea.