Selecționare

Dosarele ale căror termene de păstrare sunt împlinite vor fi grupate în vederea selecționării. Astfel se întrunește o comise care, analizează documentele propuse spre selecționare. La finalul acestei activitați comisia întocmește un proces verbal. Inventarele documentelor propuse spre selecționare, Nomenclatorul Arhivistic al instituției emitente a documentelor cât și procesul verbal al comisiei de selecționare vor fi înainte Arhivelor Naționale în vederea confirmării.